دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۱۵
کد مطلب : ۱۱۰۳۸
نقد رامتین شهبازی بر فیلم مستند « ننا » ساخته ی محمدرضا وطن دوست

مكاشفه انسان و طبيعت

۰
مكاشفه انسان و طبيعت
 طبيعت گاه ياري رسان انسان بوده و گاه همچون سدي در برابر او و آمالش ايستاده است. اما آيا مستند «ننا» قصد دارد از اين منظر ماجراي خود را بيان دارد؟ اصولا پرسش اصلي اين مستند چيست؟ آيا كارگردان تنها دغدغه‌اي فرماليستي داشته و در راه پاسخ به اين دغذغه مستند خود را توليد كرده‌است؟مي‌توان در اين نوشته به تمامي اين سئوال‌ها پاسخ گفت؛ اما آنچه بيش از همه خود را در اوان كار به مخاطب مي‌نماياند بيانگري است كه در كليت اثر نهفته است. بيانگري يكي از شيوه‌هاي روايت در عرصه هنر است كه در برابر محاكات قد برافراشت. در شيوه بيانگري ذهنيت فيلمساز به‌مثابه فاعل شناسا در كنار موضوع قرار گرفته و در نتيجه بنابر امتزاج نگاه صاحب اثر و موضوع اثر هنري شكل مي‌گيرد. در اين نگاه حذف صاحب اثر تقريبا امكان پذير نيست. وطن دوست نيز با اين جمله در ابتداي كار كه در تصوير كردن اين مستند از هيچگونه ترفند بصري استفاده نشده(نقل به مضمون) تفريبا بر اين ماجرا صحه مي‌گذارد. مستند ننا نگاهي است انتزاعي به آميختگي انسان و طبيعت. فرمي كه كارگردان براي روايت زندگي شخصيت‌هايش برگزيده نوعي عدم قطعيت را به نمايش مي‌گذارد. انساني كه خود و زندگي‌اش در مرزي از قطعيت و تزلزل قرار دارد. در اين ميان تصاوير باژگونه بر آب اين عدم قطعيت را دوچندان كرده و آن را از قالبي قطعي چنان كه در زندگي واقعي خود را مي‌نماياند دور مي‌كند. كار دلبستگي عجيبي به حوزه هنرهاي تجسمي دارد. حوزه‌اي كه در نسبت به سينما و تصوير متحرك دلالتي ذهني تر دارد. در آميختگي اين بحث‌ها يعني بيانگري، عدم قطعيت و تجسم اين نتيجه حاصل مي‌آيد كه هدف فيلمساز در فرم نگاهي دگرگونه به كليت زندگي است كه بخشي از آن در واقعيت و بخشي ديگر در رويا مي‌گذرد.
اما اين فيلم را مي‌توان از منظر زاويه ديد در روايت نيز مورد مداقه قرار داد. اينكه چه كسي به ماجرا مي‌نگرد؟ آيا ناظر بر ماجرا در اين مستند طبيعت است كه تصميم گرفته به انسان بنگرد و يا خود انسان است كه از زاويه‌اي متفاوت همنوع خويش را در هدف نگاه گرفته‌است. ببينيم پاسخ به اين دو ماجرا چگونه مي‌تواند باشد. فرض بگيريم كه در اين مستند طبيعت ناظر بر اعمال ماست. در اين منظر «ديگري» تعريف مي‌شود كه انسان در طول تاريخ حيات خود سعي داشته تا آن را در اختيار خود بگيرد. اين طبيعت در نگاه به اين انسان صرفا رفتار او را بازنمايي مي‌كند،بدون آنكه شناختي از آن ارائه دهد. گويا در جهاني ديگر موجودي ديگر متولد مي‌شود. در اين نگاه است كه انسان فقط مي‌تواند انسان را بشناسد. يعني ما به مثابه مخاطب با دانش پيشيني كه از همنوع خويش داريم، خود را دريافته و اعمال او را تحليل مي‌كنيم. طبيعت در اين ميان تنها واسطه اي براي بازنمايي است و گويا آنچه انسان تاكنون در امر بازنمايي به طبيعت ارجاع مي‌دهد، طبيعت همان را به سمت وي بازمي‌گرداند. اما نكته از جايي به خود ما بازمي‌گردد كه ما خود را از ديدگاه اين طبيعت ترجمه مي‌كنيم و اين نكته دوباره اين نوشته را به خط و ربط بيانگري كه پيشتر ذكرش رفت باز مي‌گرداند. در اين جا مي‌بينيم كه گويا فيلمساز قصد داشته به نوعي خود را از چشم ديگري ببيند. يعني يك ذهن انساني بداند كه اگر طبيعت به انسان مي‌نگريست ماجرا چگونه مي‌بود؟ در اين ميان انسان تصويري رويا گونه دارد. شايد چيزي كه بسيار مي‌كوشد در واقعيت به آن دست يابد اما در عمل امكان ‌پذير نمي‌شود. در دنياي پيش از اين فيلم انسان در طبيعت زندگي مي‌كند،اما در مستند حاضر انسان بيرون از طبيعت و دركنار آن است. بنابراين نوعي شناخت لازم است كه فيلمساز اين شناخت را در نوعي بيانگري شبه امپرسيونيستي جست و جو مي‌كند. پس در اينجا و همچنان در بازگشت به سئوال ‌هاي نخستين ، هنوز رابطه ميان انسان و طبيعت كامل و قابل بيان نشده‌است. انسان و طبيعت در حال مكاشفه هستند. طبيعت انسان را هدف گرفته و انسان نيز طبيعت را. پس فيلمساز براي اين كشف و شهود داده‌هاي پيشيني را به ظاهر كنار گذاشته و امكان كشف مجدد را نيز پديد مي‌آورد. همين نكته سبب مي‌شود فيلم از بازي فرماليستي فراتر رفته و به مخاطب ياري برساند تا پس از دقايقي اين بازي را فراموش كرده و به داده‌هاي درون فيلم نيز بپردازد. تنها از منظر حفظ ريتم توجه به يك نكته مي‌تواند همچنان جذاب باشد. فيلمساز مي‌توانست زمان فيلم را كاهش دهد. اندكي بازنگري در زمان فيلم مي‌تواند برخي لحظات كه به نظر مي‌رسد فيلم به تكرار درافتاده را مورد تعديل قرار دهد. جدا از اين مسئله تجربه محمدرضا وطن دوست اثري ديدني و جذاب است.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما