شورای عالی بین الملل سینمای ایران تشکیل شد

شورای عالی بین الملل سینمای ایران تشکیل شد

گزارشی از حضور مسئولان و هنرمندان و استقبال تماشاگران از جشنواره دهم سینماحقیقت

گزارشی از حضور مسئولان و هنرمندان و استقبال تماشاگران از جشنواره دهم سینماحقیقت

آن ‌چه در كارگاه «واقعیت و خیال در فیلم مستند» سینماحقیقت گذشت

آن ‌چه در كارگاه «واقعیت و خیال در فیلم مستند» سینماحقیقت گذشت

بیان هنرمندانه در قالب سینمای دیجیتال

بیان هنرمندانه در قالب سینمای دیجیتال

کاری کنیم مردم برای دیدن مستند به سینما بیایند

کاری کنیم مردم برای دیدن مستند به سینما بیایند